AKCJA KATOLICKA DIECEZJI PŁOCKIEJ
ul. Tumska 3
09-402 Płock
tel/fax: (0-24) 262-50-60 (centrex 125)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konkurs: „Tak Polska się zaczęła. 1050 rocznica Chrztu Polski”

Konkurs organizowany jest przez Akcję Katolicką Diecezji Płockiej. Honorowy patronat nad konkursem objął J. E. Biskup Płocki Piotr Libera.

1. Cele konkursu

· Ewangelizacja

· Podkreślenie roli Chrztu Polski w kształtowaniu wiary każdego Polaka

· Kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych, moralnych i kulturowych dzieci i młodzieży

· Znajomość i umiejętność wykorzystania dostępnej literatury, bogactwa nauczania Kościoła katolickiego zgodnie z tematem konkursu.

2. Adresaci konkursu

· Konkurs na temat: „Tak Polska się zaczęła. 1050 rocznica Chrztu Polski” adresowany do

uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjlanych i osób dorosłych.

3. Zasady i przedmiot konkursu

Dla uczniów szkół podstawowych:

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej lub pracy literackiej.

Dla pozostałych kategorii wiekowych:

Zadanie konkursowe polega na napisaniu pracy literackiej.

· Forma i rozmiar pracy dowolne

4. Kryteria merytoryczne i formalne, które będzie stosowała komisja konkursowa przy ocenie prac to:

· oryginalność ujęcia tematu

· zgodność z tematem

· staranność wykonania, bogactwo wykorzystanych źródeł i form

· właściwy dobór literatury

· własne refleksje, wrażliwość duchowa

· wartości artystyczne,

· poprawność językowa, stylistyczna i ortograficzna.

Komisja konkursowa może przyznać dodatkowe punkty za pomysł i ciekawe ujęcie tematu. Tematyka prac konkursowych winna koncentrować się wokół hasła konkursu.

5. Ustalenia organizacyjne

Do każdej pracy należy dołączyć:

· kartę informacyjną zawierającą następujące dane:

- imię i nazwisko autora oraz wiek,

- imię i nazwisko nauczyciela lub innej osoby, pod kierunkiem której praca została

napisana wraz z numerem telefonu i adresem mailowym oraz dokładnym adresem szkoły łącznie z

numerem telefonu,

- w przypadku indywidualnego zgłoszenia należy podać dokładny adres autora

pracy oraz numer telefonu i adres mailowy.

· Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody (w tym także przez rodziców lub prawnych opiekunów osób niepełnoletnich), na publikację i przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych oraz zdjęć na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. Ust. 2002 Nr 101 pozycja 926 ze zm.).

· Zabezpieczoną przed uszkodzeniem pracę należy przesłać pocztą lub przekazać do biura Akcji

Katolickiej: 09 – 402 Płock, ul. Tumska 3.

· Termin dostarczenia prac upływa 31 października 2016 roku.

· Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas sympozjum naukowego 19 listopada 2016 r.

w Płocku.

6. Nagrody:

1. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo

ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie.

2. O terminie uroczystego zakończenia konkursu, połączonego z wręczeniem nagród i wyróżnień,

laureaci zostaną powiadomieni listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Uczestnicy przyjeżdżają

po odbiór nagród na własny koszt.

· Interpretacji regulaminu w kwestiach spornych oraz ewentualnych zmian w jego postanowieniach

dokonuje komisja konkursowa.

· Wyniki ustalone przez komisję konkursową są ostateczne.

Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej